услуги

 • Маркетинг

  Компанията предлага пълен набор от  маркетингови стратегии, както на макро така и на микро ниво. За нас Маркетинг не означава само и единствено реклама, а многоцелев продукт, чиято основна задача е да захрани вземащия  решение с максимално близък до реалността инструментариум от знания, умения, подходи и техники.

  Пакетът  от услуги в този етап на инвестиционната дейност включваме анализи, прогнози, изчисления, пространствено-времеви дефиниции, набор от подходи и тяхната очаквана ефективност върху инвестицинния процес при пазарната реализация на инвестиционния продукт.
  Ние поемаме гаранция  за ефективната пазарна реализация на продукта, съпричастно с нашите клиенти, носим своята пазарна отговорност и част от риска при инвестицията.

  повече
 • Финансово и застрахователно обезпечаване

  ММТТ Петков инженеринг ЕООД не е застраховатален или финансов брокер по смисъла на закона, но съзнавайки важността на адекватната финансова обезпеченост и застрахователни гаранция, като част от нашия продукт, предлагаме разнообразен набор от инструменти, даващи възможност за добра доходност на инвестицията от една страна, и достатъчна гарантираност , че тази доходност ще бъде постигната. Важно е да се отбележи, ние не включваме отделни предложения  до нашия клиент, ние предлагаме комплексен   продукт, където критичната маса от рискове и гаранции са балансирани.

  повече
 • Инвестиционно планиране

  Компанията предлага Инвестицинно планиране, основано върху принципите  на  определяне на  най-ефективни стратегии за инвестиции в съответствие с поносимото   от  инвеститорите ниво на риска  и поставените финансови цели или казано с други думи, един балансиран подход  между риск и инвестиция. По преценка на инвеститора, може в проекта да бъде заложен по-висок или респективно по-нисък таван на риска, който да получи съответната финансова интерпретация и предвиждане в предложения финансов модел.
  Съществува голямо разнообразие от инвестиционни възможности, включително акции, облигации, взаимни фондове, банкови депозити, недвижими имоти и фючърси и опции, като в цялото това разнообразие  конкретният инвестиционене проект следва да докаже икономическата си необходимост и финансова целесъобразност.  Това се извършва на базата на финансов модел, като сравнението на алтернативите е основано на комплекс от финансови индикатори.
  Този подход   дава следните възможности :


  • Генерира се   допънителен доход и / или капиталови печалби за инвеститора.
  • Увеличаване на общия приход на инвеститора.
  • Укрепване на   инвестиционния  портфейл.
  • Оптимизация на данъчните задължения на проекта в частност и на портфолиото на инвеститора

  повече
 • Дизайн

  Всеки инвестиционен проект добива своята материална същност, чрез  съответни изделия, сгради, машини съоръжения. Тези изделия трябва да съответстват  определени ергономични, естетически и функционални изисквания, което се обощава в дизайна им. В този аспект дизайнът представлява видимата страна на инвестиционния проект. Нашата компания на базата на опита и контактите си с водещи дизайнери в света е в състояния да предложи дизайн на най-високо ниво , отговарящ на тенденциите на развитие на съответните продукти, но във финансовите рамки,  заложени в инвестиционния проект.

   

  повече
 • Проектиране

  ММТТ Петков Инженеринг ЕООД притежава богат опит в проектирането , на обекти на най-високо ниво – сгради, съоръжения, заводи, технологични линии. При проектирането държим на високо качества на проектанската дейност, стриктно съблюдаване на техническите, екологичните, хигиенните, пожарозащитните и всички други норми, създаваме  алтернативни разработки със съответен финансов,функционален и времеви анализ. Докато инвестиционният проект ни отговаря на въпроса  „колко“, дизайнът – на „какво“ , то  проектирането , като етап наинвестиционната дейност ни дава решение „как“ да реализираме  инвестиционния проект.

  повече
 • Консултантска дейност

  Богатият опит на компанията позволява да бъдем консултанти на всички етапи на инвестиционната дейност.  При нас консултацията е синоним и на отговорност, гаранция че предложеното от нас е в интерес на клиента ни. Консултацията при нас достига до най-дребните детайли на процеса и обхваща, както субективната , така и обективната му същност.

  повече
 • Управление на реализацията на инвестиционен проект

  ММТТ Петков инженеринг ЕООД отделя особено внимание на този етап. В него е заложен на практика преобладаващата част от целия инвестиционен проект, както като финансии, времеви ограничения,  така и като материална реализация. Ние разполагам с екип, опит и умения да управляваме този процес, така че идеята на проекта да бъде материализирана. Чрез контрол на изпълнението, като качество и количество, чрез оптимизация на използваните материали и технологии, компанията ни стриктно води реализацията на проекта в рамките на заложените, в предходните инвестиционни етапи, параметри.

  повече
 • Узаконяване на инвестиционен проект

  Този важен етап от процеса дава правната рамка на предмета на инвестиционния проект, вписва го в правния свят и го прави използваем и продаваем. В партньорство с най-добрите адвокатски екипи, както и с правната правни кантори от Европа и САЩ, сме в състояние да осигурим плавен процес на легализиране на продукта на инвестиционната дейност.

  повече
 • Пазарна реализация, поддръжка и управление на инвестиционен проект

  Нашата компания успешно изпълнява ролята на търговец при пазарната реализация на търговски проекти. Глобалният подход ни позволява да търсим клиенти за проекта на световния пазар. Същевременно ние осигуряваме възможност, при желание на нашите партньори ,  за непрекъсната поддръжка на  експлоатационните параметри на проекта в съответствие със  световните стандарти.

  повече